Zapisz sie do NEWSLETTERA

 

 

Regulamin

I. Podstawowe pojęcia

 

 Sprzedawca –Hydrosfera Piotr Plutowski z siedzibą w Tczewie przy ulicy Niepodległości 9E/2NIP  5932310865 REGON 192644323

 

Sklep -serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.hydrosfera.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 

Klient -osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

 

Konsument -osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin -niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

 

Towar -rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient posiadający konto użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość: poczta elektroniczna, telefon lub oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.hydrosfera.pl
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

 

III. Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym hydrosfera.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest  podać następujące dane:
 1. Login
 2. Hasło
 3. E-mail
 4. Imię
 5. Nazwisko
 6. Ulica, nr domu, nr mieszkania
 7. Nr telefonu

 

 1. W przypadku Rejestracji konta firmowego do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych:
 1. Pełną nazwę firmy
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 3. Numer REGON
 4. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 5. Dane rejestracyjne podane w pkt. 3.

 

 

IV. Przyjmowanie zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.hydrosfera.pl.
 3. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

 

 1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym -rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 

 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 

 1. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 2. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 8 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

 

 

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich UPS, DPD, Geis oraz Poczty Polskiej.
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. W przypadku zamówienia towaru z magazynu zewnętrznego (informacja podana na karcie produktu), ilość dni przewidzianych na realizację dotyczy dni roboczych i należy doliczyć je do dni przypisanych do czasu wysyłki. 

 

 

VI. Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 1. za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki

 

 1. przelewem na rachunek bankowy:

96 1160 2202 0000 0000 2816 9137 (Bank Millennium)

HYDROSFERA - Piotr Plutowski

Niepodległości 9e/2

83-110 Tczew

w tytule podając nr zamówienia (np. TZ2345/12/2014)

 1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym

 2. za pośrednictwem szybkich płatności "Przelewy24".

 

Operatorem kart płatniczych jest Pay Pro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

za pośrednictwem szybkich płatności PayU oraz PayPal

 

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

 

VII. Reklamacja

 

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sklepu HYDROSFERA wobec Konsumentów za sprzedany produkt określają przepisy prawa, tj. odpowiednio:

  w przypadku produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku - przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja produktu na podstawie rękojmi);

  w przypadku produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku - przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową).

   

  2. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Stacjonarnego oraz Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

   

  3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży.

  4. Reklamacja związana z zakupionym Produktem może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: HYDROSFERA ul. Starowiejska 23 84-120 Władysławowo lub za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] Zwykle celowe jest dostarczenie Sprzedawcy Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

  Dla złożenia reklamacji produktu konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (np. paragon, faktura, wydruk z terminala płatniczego lub wyciąg z banku przy płatności kartą płatniczą. Zaleca się udostępnić reklamowany produkt wraz z oświadczeniem o reklamacji tego produktu.

   

  5. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może:

  a) dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub

  b) naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub

  c) gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku odmowy, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w ust. 7 poniżej.

  Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, oraz niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

   

  6. HYDROSFERA dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych dla niego niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi HYDROSFERA.

  7. Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji:

   

  a) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 5 lit. c powyżej;

  b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 6 powyżej;

  c) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;.

  d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

   

  8. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie X Regulaminu.

  9. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

  10. HYDROSFERA zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

  11. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca towary Sprzedawcy na jego koszt. HYDROSFERA zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  12. HYDROSFERA zaleca podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (I) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności wskazujących na niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży; (II) żądania napraw lub wymiany, ewentualnie w przypadku okoliczności wymienionych w ust. 7 powyżej, oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu do Umowy Sprzedaży; oraz (III) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia.

  13. HYDROSFERA odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.

  14. Jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu, HYDROSFERA nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj.:

   

  a) w zakresie przydatności do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju Produktów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  b) w zakresie występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla tego rodzaju Produktów, których Konsument może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Produktu i publiczne zapewnienie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 2 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

  c) jeżeli jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;

  d) dostarczenia Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

   

  II. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

   

  Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji produktów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku.

   

  1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, HYDROSFERA ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

   

  2. W razie stwierdzenia wady Produktu Konsument może:

   

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że HYDROSFERA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada produktu jest nieistotna;

  b) żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. HYDROSFERA jest zobowiązana wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;

  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

   

  3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez HYDROSFERĘ usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez HYDROSFERĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

   

  4. W sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez HYDROSFERĘ do reklamacji lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do HYDROSFERY , zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć produkt. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument może zostać poproszony o udostępnienie HYDROSFERZE, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu w miejscu, w którym produkt się znajduje.

   

  5. HYDROSFERA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  6. HYDROSFERA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od zawarcia Umowy Sprzedaży między HYDROSFERĄ, a Przedsiębiorcą, w przypadku, gdy umowa ma charakter zawodowy.

   

   

  III. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

   

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

  2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;

  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);

  d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje każdemu klientowi bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zakupu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot pełnowartościowego i nieużywanego towaru, który jest zachowany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Warunkiem jest również zachowanie i okazanie dowodu zakupu tj. paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Hydrosfera, ul. Starowiejska 23, 84-120 Władysławowo lub drogą e-mailową [email protected]
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Hydrosfera, ul. Starowiejska 23, 84-120 Władysławowo.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oceny zmniejszenia wartości rzeczy określa Sprzedawca.

 

formularz odstąpienia od umowy

 

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.hydrosfera.pl.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

Regulamin sklepu www.hydrosfera.pl obowiązujący przed 25 grudnia 2014

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Witryna znajdująca się pod adresem www.hydrosfera.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet.

 

 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.hydrosfera.pl (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres [email protected], telefonicznie: (058) 674-00-54,0608-380-659 .

 

 1. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena ustalona po przyjęciu zamówienia przez obsługę sklepu

 

 1. Realizacja zamówienia

 

 1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny.

 

 1. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu(mimo przynajmniej 2 prób telefonicznych i jednej drogą e-mailową).

 

 1. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lube-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).

 

 1. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

 

 1. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 

 1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Na życzenie klient a wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

- przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.

- gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w magazynie sklepu 

 

 1. Czas realizacji zamówienia składa się z:

- okresu od złożenia zamówienia do wysłania towaru (jeśli towar jest dostępny w naszym magazynie, wysyłamy go w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku, należy doliczyć czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy)

- czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Dostawa kurierska oznacza dostawę na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, a dostawa Pocztą Polską dociera do adresata zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych.

 

 1. Terminy dostawy podane przy produktach oznaczają czas potrzebny na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta.

 

 1. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze Vat należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

 

 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Hydrosfera Piotr Plutowski z siedzibą w Tczewie przy ul. Niepodległości 9E/2, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Hydrosfera Piotr Plutowski. Wyrażam zgodę na kontakt sklepu Hydrosfera Piotr Plutowski drogą elektroniczną.

Hydrosfera Piotr Plutowski informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uwaga: Jeśli nie wyrażasz powyższej  zgody, nie wysyłaj swoich danych.

 

 1.    Regulamin kodów rabatowych:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie

internetowym Hydrosfera.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania klientowi lub całkowitego usunięcia kodów rabatowych, co będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z dostępnych zniżek. 

Kody rabatowe mogą nie łączyć się z innymi promocjami. 

 

REGULAMIN QPONÓW PREZENTOWYCH

 

Słownik:

Sklep” – HYDROSFERA - Piotr Plutowski, ul. Niepodległości 9e/2, 83-110 Tczew, NIP 593-231-08-65
NIP UE: PL5932310865;

QPON Prezentowy” – Qpon Prezentowy voucher Hydrosfera, czyli papierowy lub elektroniczny kupon towarowy uprawniający do nabywania towarów w sklepie internetowym Hydrosfera.

Nabywca” – osoba nabywająca od Sklepu za środki pieniężne Qpon Prezentowy.

Okaziciel” – Nabywca lub posiadacz Qponu Prezentowego dokonujący nabycia towarów w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym z wykorzystaniem Qponu Prezentowego.

 

 1. Warunki ogólne

  1. Właścicielem Qponu Prezentowego jest firma Hydrosfera - Piotr Plutowski, ul. Niepodległości 9e/2, 83-110 Tczew, NIP 593-231-08-65 prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.hydrosfera.pl zwana dalej Sklepem.

  2. Po uiszczeniu opłaty równej wartości nominalnej Qponu prezentowego oraz pokrycia ewentualnych kosztów wysyłki Sklep zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Qponu Prezentowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy jego pomocy na produkty nabyte przez Okaziciela w sklepie www.hydrosfera.pl oraz w sklepie stacjonarnym pod adresem Starowiejska 23 Władysławowo 84-120.

  3. Kupon występuje w wersji papierowej oraz elektronicznej. Elektroniczna wersja zostaje wysłany po opłaceniu zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej.

  4. Nominalne wartości Qponów Prezentowych to : 50 PLN, 100 PLN, 200 PLN, 500 PLN, 600 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN.

  5. Qpon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.

  6. Okres ważności Qponu Prezentowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na kuponie.

  7. Niewykorzystanie Qponu Prezentowego, zgodnie z terminem określonym w treści Qponu Prezentowego, jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec Sklepu z roszczeniami w tym zakresie.

 2. Realizacja Qponu Prezentowego

  1. Okaziciel realizujący Qpon Prezentowy może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Qponu Prezentowego w sklepie internetowym www.hydrosfera.pl oraz w sklepie stacjonarnym Hydrosfera.

  2. Każdy Qpon Prezentowy posiada unikatowy, jednorazowy kod rejestrowany w systemie Sklepu.

  3. Qpon Prezentowy musi zostać wykorzystany jednorazowo przy zakupach towarów o sumarycznej wartości równej lub wyższej niż nominalna wartość Qponu .

  4. W przypadku gdy klient dokona zakupów o wartości wyższej niż nominalna wartośc Qponu pozostała kwotę dopłaci gotówką lub inną dostępną w Sklepiei formą płatnosci .

  5. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Qponu Prezentowego, Sklep nie zwraca różnicy.

  6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie i/lub uszkodzenie Qponu Prezentowego przez Klienta.

  7. Zabrania się odsprzedawania Qponów Prezentowych osobom trzecim.

 3. Postanowienia końcowe

  1. Kupujący Qpon Prezentowy jak również Okaziciel oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

  2. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania osoby realizującej Qpon Prezentowy o warunkach jego realizacji oraz treści poniższego regulaminu.

  3. Zakup Qponu Prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Qpon Prezentowy jak również Okaziciel akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


 

REGULAMINY NASZYCH AKTUALNYCH PROMOCJI

     

  

              REGULAMIN KONKURSU "ZŁAP FALĘ NAGRÓD" - LINK

              

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium