Zapisz sie do NEWSLETTERA

 

 

Regulamin

I. Podstawowe pojęcia

 

 Sprzedawca –Hydrosfera Piotr Plutowski z siedzibą w Tczewie przy ulicy Niepodległości 9E/2NIP  5932310865 REGON 192644323

 

Sklep -serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.hydrosfera.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 

Klient -osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

 

Konsument -osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin -niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

 

Towar -rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient posiadający konto użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość: poczta elektroniczna, telefon lub oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.hydrosfera.pl
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

 

III. Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym hydrosfera.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest  podać następujące dane:
 1. Login
 2. Hasło
 3. E-mail
 4. Imię
 5. Nazwisko
 6. Ulica, nr domu, nr mieszkania
 7. Nr telefonu

 

 1. W przypadku Rejestracji konta firmowego do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych:
 1. Pełną nazwę firmy
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 3. Numer REGON
 4. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 5. Dane rejestracyjne podane w pkt. 3.

 

 

IV. Przyjmowanie zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.hydrosfera.pl.
 3. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

 

 1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym -rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 

 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 

 1. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 2. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 8 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

 

 

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich UPS, DPD, Geis oraz Poczty Polskiej.
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. W przypadku zamówienia towaru z magazynu zewnętrznego (informacja podana na karcie produktu), ilość dni przewidzianych na realizację dotyczy dni roboczych i należy doliczyć je do dni przypisanych do czasu wysyłki. 

 

 

VI. Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 1. za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki

 

 1. przelewem na rachunek bankowy:

96 1160 2202 0000 0000 2816 9137 (Bank Millennium)

HYDROSFERA - Piotr Plutowski

Niepodległości 9e/2

83-110 Tczew

w tytule podając nr zamówienia (np. TZ2345/12/2014)

 1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym

 2. za pośrednictwem szybkich płatności "Przelewy24".

 

Operatorem kart płatniczych jest Pay Pro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

za pośrednictwem szybkich płatności PayU oraz PayPal

 

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

 

VII. Reklamacja

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje każdemu klientowi bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zakupu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot pełnowartościowego i nieużywanego towaru, który jest zachowany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Warunkiem jest również zachowanie i okazanie dowodu zakupu tj. paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Hydrosfera, ul. Starowiejska 23, 84-120 Władysławowo lub drogą e-mailową info@hydrosfera.pl
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Hydrosfera, ul. Starowiejska 23, 84-120 Władysławowo.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oceny zmniejszenia wartości rzeczy określa Sprzedawca.

 

formularz odstąpienia od umowy

 

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.hydrosfera.pl.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

Regulamin sklepu www.hydrosfera.pl obowiązujący przed 25 grudnia 2014

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Witryna znajdująca się pod adresem www.hydrosfera.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet.

 

 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.hydrosfera.pl (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres info@hydrosfera.pl, telefonicznie: (058) 674-00-54,0608-380-659 .

 

 1. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena ustalona po przyjęciu zamówienia przez obsługę sklepu

 

 1. Realizacja zamówienia

 

 1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny.

 

 1. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu(mimo przynajmniej 2 prób telefonicznych i jednej drogą e-mailową).

 

 1. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lube-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).

 

 1. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

 

 1. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 

 1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Na życzenie klient a wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

- przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.

- gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w magazynie sklepu 

 

 1. Czas realizacji zamówienia składa się z:

- okresu od złożenia zamówienia do wysłania towaru (jeśli towar jest dostępny w naszym magazynie, wysyłamy go w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku, należy doliczyć czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy)

- czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Dostawa kurierska oznacza dostawę na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, a dostawa Pocztą Polską dociera do adresata zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych.

 

 1. Terminy dostawy podane przy produktach oznaczają czas potrzebny na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta.

 

 1. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze Vat należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

 

 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Hydrosfera Piotr Plutowski z siedzibą w Tczewie przy ul. Niepodległości 9E/2, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Hydrosfera Piotr Plutowski. Wyrażam zgodę na kontakt sklepu Hydrosfera Piotr Plutowski drogą elektroniczną.

Hydrosfera Piotr Plutowski informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uwaga: Jeśli nie wyrażasz powyższej  zgody, nie wysyłaj swoich danych.

 

 1.    Regulamin kodów rabatowych:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie

internetowym Hydrosfera.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania klientowi lub całkowitego usunięcia kodów rabatowych, co będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z dostępnych zniżek. 

Kody rabatowe mogą nie łączyć się z innymi promocjami. 

 

REGULAMIN QPONÓW PREZENTOWYCH

 

Słownik:

Sklep” – HYDROSFERA - Piotr Plutowski, ul. Niepodległości 9e/2, 83-110 Tczew, NIP 593-231-08-65
NIP UE: PL5932310865;

QPON Prezentowy” – Qpon Prezentowy voucher Hydrosfera, czyli papierowy lub elektroniczny kupon towarowy uprawniający do nabywania towarów w sklepie internetowym Hydrosfera.

Nabywca” – osoba nabywająca od Sklepu za środki pieniężne Qpon Prezentowy.

Okaziciel” – Nabywca lub posiadacz Qponu Prezentowego dokonujący nabycia towarów w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym z wykorzystaniem Qponu Prezentowego.

 

 1. Warunki ogólne

  1. Właścicielem Qponu Prezentowego jest firma Hydrosfera - Piotr Plutowski, ul. Niepodległości 9e/2, 83-110 Tczew, NIP 593-231-08-65 prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.hydrosfera.pl zwana dalej Sklepem.

  2. Po uiszczeniu opłaty równej wartości nominalnej Qponu prezentowego oraz pokrycia ewentualnych kosztów wysyłki Sklep zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Qponu Prezentowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy jego pomocy na produkty nabyte przez Okaziciela w sklepie www.hydrosfera.pl oraz w sklepie stacjonarnym pod adresem Starowiejska 23 Władysławowo 84-120.

  3. Kupon występuje w wersji papierowej oraz elektronicznej. Elektroniczna wersja zostaje wysłany po opłaceniu zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej.

  4. Nominalne wartości Qponów Prezentowych to : 50 PLN, 100 PLN, 200 PLN, 500 PLN, 600 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN.

  5. Qpon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.

  6. Okres ważności Qponu Prezentowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na kuponie.

  7. Niewykorzystanie Qponu Prezentowego, zgodnie z terminem określonym w treści Qponu Prezentowego, jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec Sklepu z roszczeniami w tym zakresie.

 2. Realizacja Qponu Prezentowego

  1. Okaziciel realizujący Qpon Prezentowy może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Qponu Prezentowego w sklepie internetowym www.hydrosfera.pl oraz w sklepie stacjonarnym Hydrosfera.

  2. Każdy Qpon Prezentowy posiada unikatowy, jednorazowy kod rejestrowany w systemie Sklepu.

  3. Qpon Prezentowy musi zostać wykorzystany jednorazowo przy zakupach towarów o sumarycznej wartości równej lub wyższej niż nominalna wartość Qponu .

  4. W przypadku gdy klient dokona zakupów o wartości wyższej niż nominalna wartośc Qponu pozostała kwotę dopłaci gotówką lub inną dostępną w Sklepiei formą płatnosci .

  5. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Qponu Prezentowego, Sklep nie zwraca różnicy.

  6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie i/lub uszkodzenie Qponu Prezentowego przez Klienta.

  7. Zabrania się odsprzedawania Qponów Prezentowych osobom trzecim.

 3. Postanowienia końcowe

  1. Kupujący Qpon Prezentowy jak również Okaziciel oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

  2. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania osoby realizującej Qpon Prezentowy o warunkach jego realizacji oraz treści poniższego regulaminu.

  3. Zakup Qponu Prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Qpon Prezentowy jak również Okaziciel akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


 

REGULAMINY NASZYCH AKTUALNYCH PROMOCJI

     

            REGULAMIN PROMOCJI HH30 - Link

            REGULAMIN DZIEŃ DZIECKA - Link

             REGULAMIN DZIEŃ DZIECKA - Link

Nowości

Promocje 

Bestsellery

 
Nowości
Sensor WOO 2023 Kite/Wake/Snow 4.0
Sensor WOO 2023 Kite/Wake/Snow 4.0
-
1 249,00 zł
Latawiec North 2024 Reach Turquoise
Latawiec North 2024 Reach Turquoise
-
6 079,00 zł
Latawiec North 2024 Reach Rubine Red
Latawiec North 2024 Reach Rubine Red
-
5 849,00 zł
Latawiec North 2024 Reach Sunset Yellow
Latawiec North 2024 Reach Sunset Yellow
-
6 079,00 zł
Latawiec North 2024 Orbit Pacific Blue
Latawiec North 2024 Orbit Pacific Blue
-
6 749,00 zł
Latawiec North 2024 Orbit Turquoise
Latawiec North 2024 Orbit Turquoise
-
6 749,00 zł
Latawiec North 2024 Orbit Rubine Red
Latawiec North 2024 Orbit Rubine Red
-
6 439,00 zł
Latawiec North 2024 Orbit Sunset Yellow
Latawiec North 2024 Orbit Sunset Yellow
-
6 749,00 zł
Bar North 2024 Navigator 22m
Bar North 2024 Navigator 22m
-
2 839,00 zł
Bestsellery
Aquapack Infinity 2023 Dry Pocket Aqua Pack S
Aquapack Infinity 2023 Dry Pocket Aqua Pack S
-14%
59,00 zł 69,00 zł
Pompka Kite Mystic 2023 Kite Pump Bk
Pompka Kite Mystic 2023 Kite Pump Bk
-7%
269,00 zł 289,00 zł
Poncho Mystic 2023 Poncho Velours Art Black
Poncho Mystic 2023 Poncho Velours Art Black
-9%
399,00 zł 439,00 zł
Poncho Mystic 2023 Poncho WMN Multiple color
Poncho Mystic 2023 Poncho WMN Multiple color
-9%
399,00 zł 439,00 zł
SUP Starboard 2022 INFL TOURING ZEN+PADDLE
SUP Starboard 2022 INFL TOURING ZEN+PADDLE
-
3 490,00 zł

Pomysł na prezent

Bony podarunkowe

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium